Good ett’n” een organisatie die als doelstelling heeft: “Het tot stand brengen van een gezond voedsel beweging (De GOOD ETT’N beweging) waarin producenten, gebruikers en betrokken organisaties in samenwerking de betaalbare toegang tot en met het gebruik van gezonde, natuurlijke voeding stimuleren en garanderen”.
Wij verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
De organisatie verwerkt persoonsgegevens van mensen die meewerken aan de activiteiten van de organisatie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De organisatie verwerkt persoonsgegevens in een daarvoor aangemaakt bestand en de projectleider draagt hiervoor zorg.

Waarvoor verwerkt de organisatie persoonsgegevens?
Als je onderdeel wilt worden van de organisatie en aan de slag wilt gaan als medewerker, vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven en, bijvoorbeeld, zorg dragen voor je verzekering. Als je eenmaal geregistreerd bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan de organisatie gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen.

Verwerkt de organisatie ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. De organisatie controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat de organisatie met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door contact op te nemen met de inf@goodettn.nl kun je alle gegevens met betrekking tot jouw relatie met de organisatie terug vinden en (waar nodig) laten wijzigen.
Mogen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
De organisatie kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
De gegevens worden bewaard tot na beëindiging van je (dienst)betrekking. Hierna zullen deze gegevens, binnen vier weken, worden vernietigd

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de organisatie gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens de organisatie van mij verwerkt?
Door contact op te nemen met info@goodettn.nl kun je je gegevens met betrekking tot jouw registratie of relatie met de organisatie, terug vinden en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie kun je terecht bij de projectleider (projectleider@goodettn.nl).

Privacybeleid.
De organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. In geval van wijziging(en) in het privacy beleid word je per e-mail of brief op de hoogte gebracht.